ระบบแจ้งกลับ รหัสผ่านระบบงานทะเบียนนักศึกษา
กรอกข้อมูลรหัสประจำตัวผู้ใช้งานระบบ เช่น 116123456789-0
รหัสประจำตัว
แจ้งส่งข้อมูล
# ระบบจะแจ้งรหัสผ่านเฉพาะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเท่านั้น
# สำหรับรหัสผ่านระบบ WiFi จะต้องแจ้งที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ